DPS Kałków

Przejdź do treści
Dom Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder
w Kałkowie - Godowie
WAŻNA INFORMACJA
Dom dysponuje wolnymi miejscami. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 41 334 38 62,63 adres e-mail: dps.kalkow@poczta.fm
WAŻNA INFORMACJA
Z dniem 28.04.2021r. przywraca się częściowo odwiedziny mieszkańców, ograniczając je do najbliższej Rodziny oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego (używanie maseczek,
dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu).
Odwiedziny możliwe tylko po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym terminu i warunków wizyty.
Nasz DOM
Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powiatu Starachowice. Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom.
Kto może być skierowany do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie?
Osoby wymagające całodobowej opieki; osoby, które nie są w stanie zabezpieczyć sobie podtsawowych potrzeb bytowych, ani samoopieki ani samopielęgnacji; osoby z chorobą Alzheimera, osoby starsze będące w trudnej sytuacji życiowej, nie mogące liczyć na opiekę ze strony rodziny, innych osób bliskich czy gminy.
Co zrobić by u nas zamieszkać?
Potrzebę opieki należy zgłosić samemu lub przez rodzinę, przyjaciół bądź sąsiadów do swojego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w ten link:
Pracownicy ośrodka wydadzą stosowne decyzje dotyczące skierowania do DPS.
Zieleń
Dom jest położony zdala od hałasu i ruchliwej drogi. W sąsiedztwie jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski do którego mozna wejść bezpośrednio przez bramę od strony Domu. Wokół jest bardzo dużo zieleni, alejek do spacerów, ławek i urokliwych zakątków.
Free Wifi
Dom Pomocy Społecznej posiada bezpłatny dostęp do sieci WiFi dla pensjonariuszy oraz gości.
Posiłki
Wszytskie posiłki wydawane dla Pensjonariuszy są przygotowywane na bieżąco. Podczas przygotowywania jadłospisów bierzemy również pod uwagę propozycje i uwagi mieszkańców. Zapewniamy również posiłki dietetyczne zgodnie ze zleceniami lekarza.
.
.
.
.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TELEFON
41 334 38 62
41 334 38 63
FAX
41 200 51 42
RP
UE
FE
INFORMACJA O PRZYZNANIU GRANTU
NA WSPARCJE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SUE RYDER W KAŁKOWIE - GODOWIE W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU PN."BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

W dniu 8 września 2020r. podpisano Umowę nr 230/2020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.” Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej : Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu ogółem  wynosi  502.902,24 PLN;
Dofinansowanie ze środków europejskich  wynosi  423.846,01 PLN;
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa  wynosi  79.056,23 PLN;

Celem udzielenia grantu jest wsparcie mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie.
RP
UE
FE
IINFORMACJA O PRZYZNANIU GRANTU NR COVID-19.13.37 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W dniu 30 października 2020r. podpisano Umowę  pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Starachowickim – Domem Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie o udzielenie grantu pn.: „Zapewnienie Bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz Bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”; na łączną kwotę 85 565,47 złotych, z tego: część A grantu w wysokości:
77.924,76 złotych, część B grantu w wysokości 7.640,71 złotych i jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków  europejskich: 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
b) ze środków budżetu państwa:  15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
 
Część A grantu przeznaczona jest na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek a część B grantu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie.
Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie
Wróć do spisu treści